Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze 12.května 2014

3. 6. 2014

 

 

Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek

 

 

Společenství pro dům Kamenná č. p. 5118 až č. p. 5119, Chomutov

se sídlem Kamenná č. p. 5118, 430 04 Chomutov

 

konané dne 12. května 2014

 

v sušárně domu čp. 5118 Chomutov

 

 

 

 

Program shromáždění:

 1. Zahájení schůze, kontrola přítomných vlastníků a usnášení schopnosti

 2. Zvolení ověřovatele zápisu, hlasování

 3. Schválení Zprávy o činnosti za rok 2013, hlasování

 4. Informace o dlužnících

 5. Návrh možnosti pronájmu společných balkonů, hlasování

 6. Diskuze

 7. Závěr

 

 

Průběh jednání a přijetí usnesení:

 

 

 

 1. Zahájení schůze, kontrola přítomných vlastníků a usnášení schopnosti

Jednání schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek zahájil pan Jiří Choutka. Přivítal přítomné vlastníky jednotek a konstatoval, že přítomno je 60,82 % podílů vlastníků jednotek z celkového počtu 250080 podílů.

 

 

 1. Návrh na ověřovatele zápisu:

Navržena paní Hasslová Alena

Hlasování: pro 60,82 %, proti 0 %, zdržel se 0 %.

 

Usnesení:

Shromáždění vlastníků schvaluje ověřovatelem zápisu paní Alenu Hasslovou.

 

 

 1. Schválení Zprávy o činnosti za rok 2013

Pan Choutka informoval přítomné o hospodaření SVJ v roce 2013.

Poté dal hlasovat o schválení závěrečné zprávy o hospodaření roku 2013.

Hlasování: pro 58,37 %, proti 0 %, zdržel se 2,45 %

 

Usnesení:

Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje závěrečnou zprávu o hospodaření za rok 2013.

 

 

 

 

 1. Informace o dlužnících

Pan Choutka informoval přítomné o řešení dluhů vlastníka Josefa Krále, Lucií Moni a Aleše Kopeckého. Pan Josef Král dluží k 30. 4. 2014 za byty 5118/2, 5118/5 a 5118/9 částku 121 761,- Kč. Byla s ním sepsána splátková dohoda, kterou nedodržel. SVJ řeší tento dluh s JUDr. Juppovou, bylo podáno trestní oznámení, žaloba a v bytech byla odpojena teplá voda pro neplacení měsíčních záloh na služby.

S paní Lucií Moni, která vlastní byty 5118/4, 5118/6 a 5118/11, bylo domluveno, že dluh ve výši 12 1456,- Kč uhradí během května 2014. Na Aleše Kopeckého, vlastníka bytu 5119/23, byla dne 17. 12. 2013 podána žaloba pro neplacení. K 30. 4. 2014 dluží částku 28 884,- Kč.

 

 

 

 1. Návrh na možnost pronájmu společných balkonů, hlasování

Vzhledem k tomu, že balkony ve společných prostorech domu slouží jako úniková cesta při požáru, nelze tyto prostory pronajímat. Pan Choutka požádal přítomné o vyklizení a zpřístupnění uzamčených balkonů. V červenci 2014 proběhne preventivní požární prohlídka firmou FEHAS a v případě, že společné balkony nebudou vyklizeny a budou uzamčeny a SVJ bude platit pokutu, přeúčtuje jí vlastníkovi, který balkon nevyklidil a nezpřístupnil.

 

 

 

 1. Diskuze

Byl vznesen dotaz ke kamerovému systému. Došlo k poškození fasády domu ze zadní strany. Pan Choutka vysvětlil přítomným, že kamery zabírají pouze prostory u vstupů do domu. V případě, že někdo z vlastníků vidí poškozování společného majetku, je potřeba toto neprodleně nahlásit výboru SVJ, aby se mohl v kamerovém systému dohledat záznam a poté nahlásit Policii.

Dále požádal pan Choutka všechny vlastníky, aby nevyhazovali z oken nedopalky a odpadky. Paní Zemanová sepíše krátké upozornění s informací jaké chování je neslučitelné s domovním řádem. Toto upozornění bude předáno každému vlastníkovi a nájemníkovi. Převzetí a souhlas potvrdí podpisem.

 

 

 1. Závěr

Poté pan Choutka poděkoval přítomným za účast a ukončil shromáždění

 

 

 

V Chomutově dne: 12. května 2014

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář